Steun gevraagd.Ongeveer 150 boeren zijn in Nederland bezig met natuurlijke kringlooplandbouw. Deze boeren zijn actief bezig om via mestverbetering, door middel van aŽrobe omzettingsprocessen, het bodem-plant-dier-mens systeem in balans te brengen.
Dit is hard nodig omdat hedendaagse landbouwmethoden dit systeem in onbalans brengen en zo de kans op ziekten bij de mens vergroot. Deze boeren gaan zelfs zover dat ze wetgeving die de bodem aantast niet uitvoeren.
Deze boeren worden, als ze worden bekeurd, vervolgd door de rechtelijke macht en geldelijk gekort op Europese subsidies. Via de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) worden boeren geholpen bij juridische procedures en is men bezig alternatieven te ontwikkelen voor hedendaagse landbouwmethoden.
Zie ook www.vbbm.nu.
Het steunen en ontwikkelen van alternatieven kost veel geld.
Mocht u onze vereniging en de handelswijze van deze boeren een warm hart toedragen, dan kunt u ons financieel steunen.

Rekeningnummer Rabobank VBBM : NL70 RABO 0368 9124 93 onder vermelding steun kringlooplandbouw

Reactie Contact